Privatumo politika

„Lantmännen“ privatumo politika ir informacija apie slapukus

„Lantmännen ekonomisk förening“ ir jos grupės, kuriai priklauso ir UAB „Vilniaus duona“, įmonės (toliau „Lantmännen“ arba mes) tvarko asmenų, kurie lankosi ir naudojasi mūsų interneto svetainėmis, mobiliosiomis programėlėmis ir socialinės žiniasklaidos platformomis (toliau – skaitmeniniai kanalai), ir asmenų, kurie dalyvauja bet kurios iš „Lantmännen“ įmonių organizuojamuose vertinimuose, kampanijose ar konkursuose ar kurie į mus kreipiasi dėl su klientais susijusių klausimų, asmens duomenis.

Šioje privatumo politikoje aprašyta, kaip tvarkome jūsų asmens duomenis, kokias susijusias teises turite ir kokius slapukus naudojame savo skaitmeniniuose kanaluose.

Ši „Lantmännen“ privatumo politikos versija yra adaptuota ir pritaikyta UAB „Vilniaus duona“ skaitmeniniams kanalams.

Jūsų privatumas yra svarbus „Lantmännen“ ir mes siekiame aukšto visų mūsų tvarkomų asmens duomenų apsaugos lygio. „Lantmännen“ tvarko asmens duomenis vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. ES / EEE šalyse Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR) taikomas nuo 2018 m. gegužės 25 d. Kadangi daugumai „Lantmännen“ įmonių taikomi Europos teisės aktai, ši politika grindžiama BDAR. Jei taikoma, atsižvelgiama į ne ES / EEE šalių vietos duomenų apsaugos teisės aktus.

„Lantmännen“ skaitmeniniuose kanaluose gali būti pateikiama specifinė informacija apie asmens duomenų tvarkymą ir tokiu atveju ji laikoma viršesne už šią bendrąją informaciją.

Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai kartu su kitais duomenimis galima susieti su gyvu fiziniu asmeniu. Tai reiškia, kad asmens duomenis apima skirtingos informacijos rūšys – vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, IP adresai, konkursų dalyvių informacija, pirkimo istorija, konkretaus atvejo informacija ir nuotraukos.

Kokius jūsų asmens duomenis renkame?

Kai jūs lankotės mūsų skaitmeniniuose kanaluose 

Kai jūs lankotės ar naudojatės mūsų skaitmeniniais kanalais, galime rinkti tuos duomenis, kuriuos jūs nusprendžiate mums pateikti, pavyzdžiui, savo vardą, pavardę, korespondencijos adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį. Mes taip pat galime rinkti asmens duomenis naudodami slapukus, kaip aprašyta dalyje „Informacija apie slapukus ir kaip jų išvengti“.

Kai jūs dalyvaujate konkursuose, kitose rinkodaros veiklose, vertinimuose ar degustacijose

Jeigu dalyvaujate bet kurios „Lantmännen“ įmonės organizuojamuose konkursuose ar kitose rinkodaros veiklose, tvarkoma konkursų dalyvių pateikta informacija ir kiti reikalingi duomenys (pavyzdžiui, administruojant prizus). Jeigu dalyvaujate bet kurio „Lantmännen“ produkto vertinime, jūsų įvertinimas ir pasiūlymai, duomenys apie lytį ir amžių taip pat tvarkomi. Jeigu dalyvaujate degustacijose, mes taip pat tvarkome duomenis apie jūsų galimą alergiją maistui.

Kai jūs kreipiatės į klientų aptarnavimo centrą ar kitais būdais su mumis bendraujate

Kai jūs su mumis bendraujate, pavyzdžiui, kai ko nors prašote klientų aptarnavimo centro ar turite klausimų, susijusių su skundu dėl produkto, galime tvarkyti ne tik jūsų kontaktinius duomenis, bet ir konkretaus atvejo duomenis, pavyzdžiui, kliento numerį, skundus, reikalavimus ir kitus duomenis, kuriuos pateikiate apie save bendraudami su mumis.

Tikslai, kuriais tvarkome jūsų asmens duomenis

Jūsų asmens duomenis tvarkome įvairiais tikslais, atsižvelgiant į tai, ar jūs lankotės mūsų skaitmeniniuose kanaluose, dalyvaujate konkursuose, kitose rinkodaros veiklose, vertinimuose ar degustacijose, arba bendraujate su mumis dėl kitų priežasčių:

 • Suteikti jūsų užsakytas paslaugas ar produktus ir administruoti mūsų su jumis sudarytus susitarimus;
 • Bendrauti su jumis ir spręsti jūsų užklausas (pvz., nagrinėti skundus dėl produktų kokybės, nuostolių atlyginimo prašymus, kitokius skundus ar pastabas ir pan.);
 • Spręsti ir atsakyti į teisinius ieškinius, pvz., vykstant ginčui ar bylinėjantis;
 • Administruoti renginius, konkursus ir prizus. Konkursų dalyvių pateikta informacija gali būti skelbiama rinkodaros tikslais;
 • Tirti ir vertinti „Lantmännen“ produktus, pavyzdžiui, per degustacijas;
 • Prižiūrėti, vystyti, testuoti ir tobulinti mūsų skaitmeninius kanalus ir juos teikiančias technines platformas;
 • Pateikti statistinius duomenis apie mūsų skaitmeninių kanalų naudojimą;
 • Reklamuoti „Lantmännen“ įmonių produktus ir paslaugas (įskaitant el. paštu ir tekstinėmis / vaizdo žinutėmis), kurios gali jus dominti. Jeigu nepageidaujate gauti tokios informacijos, susisiekite su mumis el. paštu vduona@vduona.lt. Taip pat galite pasirinkti nedalyvauti elektroninėje rinkodaroje, paspausdami nuorodą mūsų jums atsiųstame el. laiške.

Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas

„Lantmännen“ visada tvarko jūsų asmens duomenis, vadovaudamasi taikoma teise. Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, kai tai būtina sutarčiai su jumis vykdyti, skundams nagrinėti ar kitiems klientų aptarnavimo klausimams spręsti. Mes taip pat tvarkome jūsų asmens duomenis, kai tam turime kitą teisėtą ir pagrįstą interesą, pavyzdžiui, interesą reklamuoti savo įmonę mūsų skaitmeninių kanalų lankytojams, interesą vystyti savo skaitmeninius kanalus arba bendrauti su jumis (pvz., per klientų aptarnavimo centrą).

Jeigu „Lantmännen“ turėtų tvarkyti jūsų asmens duomenis bet kokiais tikslais, kuriems pagal taikomus duomenų apsaugos teisės aktus reikia gauti jūsų sutikimą, mes sieksime gauti sutikimą iš anksto.

Asmens duomenų ištrynimas

„Lantmännen“ tvarko jūsų asmens duomenis tik tol, kol tai reikalinga siekiant įgyvendinti tvarkymo tikslus. Turime veikiančias procedūras, užtikrinančias, kad po to jūsų asmens duomenys būtų ištrinti.

Saugumas siekiant apsaugoti asmens duomenis

„Lantmännen“ užtikrina aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą, todėl ėmėsi atitinkamų techninių ir organizacinių saugumo priemonių, siekdama apsaugoti jūsų asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, keitimo, platinimo ar sunaikinimo.

Asmens duomenų atskleidimo apribojimai

„Lantmännen“ gali paskirti išorės partnerius atlikti užduotis „Lantmännen“ vardu, pavyzdžiui, teikti IT paslaugas ar padėti rinkodaros, duomenų analizės ar statistikos klausimais. Tai gali reikšti, kad teikdami šias paslaugas „Lantmännen“ partneriai – tiek ES / EEE, tiek už ES / EEE ribų – gali įgyti prieigą prie jūsų asmens duomenų. Įmonės, kurios valdo asmens duomenis „Lantmännen“ vardu, visada privalo pasirašyti susitarimą su „Lantmännen“, kad galėtume užtikrinti savo partnerių aukšto lygio jūsų asmens duomenų apsaugą. „Lantmännen“ imasi specialių apsaugos priemonių dėl partnerių, esančių ne ES / EEE, pavyzdžiui, pasirašo susitarimus, į kuriuos įtraukti standartizuoti pavyzdiniai straipsniai dėl duomenų perdavimo, kuriuos patvirtino ES Komisija ir kurie skelbiami ES Komisijos svetainėje.

„Lantmännen“ taip pat gali atskleisti jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, pavyzdžiui, policijai ar kitoms valdžios institucijoms, jei tai susiję su nusikaltimo tyrimu arba jei atskleisti tokius duomenis mus įpareigoja įstatymas ar valdžios institucijos sprendimas.

„Lantmännen“ neatskleis jūsų asmens duomenų jokiais atvejais, išskyrus tuos atvejus, kurie aprašyti šioje dalyje.

Išorės nuorodos

„Lantmännen“ skaitmeniniuose kanaluose kartais gali būti nuorodų į išorės interneto svetaines ar paslaugas, kurių mes nekontroliuojame. Jeigu atsidarysite nuorodą į išorės interneto svetainę, rekomenduojame jums susipažinti su asmens duomenų tvarkymo principais ir informacija apie slapukus, kuriuos ta svetainė taiko. Ši privatumo politika taikoma tik „Lantmännen“ skaitmeniniams kanalams.

Teisė į informaciją ir teisė pateikti skundą

Jūs turite tam tikras teises, susijusias su „Lantmännen“ įmone, kuri yra jūsų asmens duomenų valdytoja (žr. toliau pateiktus kontaktinius duomenis):

 • Teisė susipažinti su duomenimis (registro išrašas) – tai teisė gauti patvirtinimą, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi, ir informaciją apie tvarkomus jūsų asmens duomenis.
 • Teisė reikalauti ištaisyti duomenis – tai teisė reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi duomenys.
 • Teisė reikalauti ištrinti duomenis – tai teisė reikalauti, kad duomenys būtų pašalinti. Ši teisė apribojama tvarkomais duomenimis, kuriems teisiškai reikalingas jūsų sutikimas, jei atšaukiate sutikimą ir prieštaraujate, kad duomenys būtų tvarkomi.
 • Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą – tai teisė reikalauti, kad būtų apribotas asmens duomenų tvarkymas, pavyzdžiui, jeigu jūs nesutinkate su duomenų tikslumu. Tiriant, ar duomenys yra tikslūs, „Lantmännen“ prieiga prie duomenų yra apribojama.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą – tai teisė prašyti perkelti jūsų asmens duomenis iš vieno duomenų valdytojo kitam. Ši teisė apribojama duomenimis, kuriuos jūs patys mums pateikėte.

Informacija apie slapukus ir kaip jų išvengti

„Lantmännen“ slapukų naudojimas

Savo svetainėse naudojame slapukus. Slapukas (angl. cookie) – tai nedidelis tekstinis failas, įrašomas jūsų kompiuteryje, kad lengviau veiktų tam tikros funkcijos, pavyzdžiui, naršant svetainę. Mes taip pat naudojame slapukus, rinkdami statistinius duomenis apie svetainės lankytojų skaičių ir siekdami gauti informacijos apie naudojimąsi svetaine. Ši informacija leidžia mums tobulinti ir optimizuoti svetainę. Galiausiai, naudojame slapukus norėdami nustatyti, kurios reklamos jums aktualios, ir įvertinti savo reklamos kampanijas. Šie slapukai seka, pavyzdžiui, ar jūs peržiūrėjote kitų grupės įmonių reklamos kampaniją kitoje svetainėje ir buvote nukreipti į „Lantmännen“ svetainę.

„Lantmännen“ naudoja informaciją, surinktą per slapukus mūsų svetainėse, tik savo tikslais, o ne trečiųjų šalių tikslais. Slapukai kartais naudojami siekiant rinkti asmens duomenis, pavyzdžiui, IP adresus ir informaciją, susijusią su IP adresu, bet ne asmens duomenis, kurie tiesiogiai susieti su jumis kaip asmeniu.

Slapukai gali būti ištrinami automatiškai, kai vartotojas uždaro interneto naršyklę (vadinamieji sesijos slapukai), arba saugomi vartotojo kompiuteryje, kad palengvintų lankymąsi svetainėje ateityje (vadinamieji nuolatiniai slapukai). Po tam tikro laiko nuolatiniai slapukai taip pat pašalinami.

Pakeisti slapukų nustatymus galite puslapio apačioje pasirinkę „Slapukų nustatymai“.

Šiame skaitmeniniame kanale naudojami slapukai yra aprašyti lentelėje

PavadinimasSlapuko tipas ir funkcijaSaugomi duomenysSaugojimo laikas
ASP.NET_SessionIdŠis slapukas reikalingas, kad svetainė veiktų, ir yra sukuriamas klientui apsilankius svetainėje.Šis slapukas reikalingas, siekiant nustatyti interneto seanso klientą.Slapukas ištrinamas uždarius interneto naršyklę.
Epi:NumberOfVisitsNaudojamas, jei jūs naudojatės įasmeninimu EPiServer. Šis kriterijus stebi, kokie blokai ar reklamjuostės turėtų būti rodomi. Jis taip pat gali būti taikomas pagrindinio teksto turiniui.Suteikia klientui geresnę naudojimosi svetaine patirtį.Nuolatinis slapukas, ištrinamas po 2 metų, kai grįžtate į svetainę (atnaujinamas atlikus aktyvius veiksmus).
BIGipServerlantmannen.se_HTTP_PoolSlapukas naudojamas apkrovai subalansuoti.Techninis sprendimas, kad tuo pačiu metu svetaine galėtų naudotis keli vartotojai.Slapukas ištrinamas uždarius interneto naršyklę.
„Google Analytics“: _utmatNaudojamas siekiant sureguliuoti laiko intervalą gavus užklausą iš „Google Analytics“.Įrankis, leidžiantis analizuoti lankytojų elgseną, siekiant pagerinti klientų patirtį ir užtikrinti svetainės funkcionalumą.Ištrinamas po 10 minučių.
„Google Analytics“: _utmaNaudojamas siekiant atskirti lankytojus ir seansus. Šis slapukas atnaujinamas kaskart lankantis tinklalapyje, o duomenys siunčiami į „Google Analytics“.Įrankis, leidžiantis analizuoti lankytojų elgseną, siekiant pagerinti klientų patirtį ir užtikrinti svetainės funkcionalumą.Ištrinamas praėjus 2 metams nuo paskutinio lankymosi (atnaujinamas atlikus aktyvius veiksmus).
„Google Analytics“: _utmbNaudojamas siekiant nustatyti naujus kiekvieno apsilankymo tinklalapyje seansus. Šis slapukas atnaujinamas kaskart lankantis tinklalapyje, o duomenys siunčiami į „Google Analytics“.Įrankis, leidžiantis analizuoti lankytojų elgseną, siekiant pagerinti klientų patirtį ir užtikrinti svetainės funkcionalumą.Ištrinamas praėjus 30 minučių nuo paskutinio lankymosi (atnaujinamas atlikus aktyvius veiksmus).
„Google Analytics“: _utmcNaudojamas siekiant nustatyti naujus kiekvieno apsilankymo seansus. Šis slapukas atnaujinamas kaskart lankantis tinklalapyje, o duomenys siunčiami į „Google Analytics“.Įrankis, leidžiantis analizuoti lankytojų elgseną, siekiant pagerinti klientų patirtį ir užtikrinti svetainės funkcionalumą.Slapukas ištrinamas uždarius interneto naršyklę.
„Google Analytics“: _utmzSaugo duomenų srauto šaltinį ar operaciją, paaiškinančią, kaip vartotojas pasiekė jūsų interneto svetainę. Šis slapukas atnaujinamas kaskart lankantis tinklalapyje, o duomenys siunčiami į „Google Analytics“.Šie slapukai naudojami siekiant rodyti lankytojams aktualias reklamas ir nustatyti, kiek lankytojų, mačiusių kliento reklamą kitose svetainėse, įsigyja produktą ar paslaugą kliento interneto svetainėje, taip pat įvertinti kliento reklamos kampanijas.Ištrinamas praėjus 6 mėnesiams nuo paskutinio lankymosi (atnaujinamas atlikus aktyvius veiksmus).

Kaip išvengti slapukų

Galite blokuoti slapukų naudojimą, keisdami savo naršyklės nuostatas, kad ji automatiškai atmestų slapukų saugojimą arba jus kaskart informuotų, jei interneto svetainė prašo išsaugoti slapuką. Naudodamiesi savo naršykle, taip pat galite ištrinti anksčiau išsaugotus slapukus. Slapukų blokavimas gali turėti poveikį svetainės funkcionalumui.

Socialiniai tinklai

Mūsų svetainėse kartais būna įterptas turinys ar dalijamasi įrankiais iš socialinių tinklų. Šie tiekėjai gali įrašyti slapukus „Lantmännen“ interneto svetainėse. „Lantmännen“ neturi prieigos prie šių slapukų ar jų renkamo turinio ir jų nevaldo. Todėl išsamesnės informacijos apie šiuos slapukus ir kaip galite jų atsisakyti ieškokite atitinkamų trečiųjų šalių interneto svetainėse.

Kontaktiniai duomenys užklausoms dėl asmens duomenų ir slapukų siųsti

Duomenų valdytojas, tvarkantis jūsų asmens duomenis, yra „Lantmännen ekonomisk förening“ arba, kai taikoma, kita „Lantmännen“ grupės įmonė. Jeigu turite klausimų, kaip „Lantmännen ekonomisk förening“ tvarko jūsų asmens duomenis ar naudoja slapukus, arba pageidaujate gauti informacijos apie kitose „Lantmännen“ grupės įmonėse paskirtus duomenų apsaugos pareigūnus / asmenis, atsakingus už asmens duomenų klausimus, ar gauti jų kontaktinius duomenis, susisiekite su „Lantmännen ekonomisk förening“ duomenų apsaugos pareigūnu / asmeniu, atsakingu už asmens duomenų klausimus, el. paštu vduona@vduona.lt.